مشاهده لایو ۶ بهمن ماه – پرسش و پاسخ پیرامون سئو و کار گروهی