امکان کسب ساتوشی از شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز Damus