ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدامات خود را علیه روسیه افزایش دادند