اهدای 1.1 میلیارد دلار به بنیاد Luna Guard توسط آزمایشگاه Terraform