رسیدن قیمت کاردانو به 1 دلار بعد از غلبه بر یک مانع حیاتی