صدور مجوز ارائه دهنده خدمات رمزنگاری بحرین توسط بایننس