راه‌اندازی پلتفرم کمک به اوکراین توسط دولت و 2 صرافی