پیشنهاد بنیانگذار اینترنت کامپیوتر برای کمک به پایان دادن به جنگ در اوکراین