رئیس جمهور اوکراین ارز دیجیتال را در این کشور قانونی کرد