همکاری بنیاد Avalanche و OP3N برای راه‌اندازی صندوق فرهنگ Web3