هشدار بنیانگذار SkyBridge Capital در برابر کوتاه کردن سهام Coinbase (COIN)