بسیج شدن صنعت کریپتو در برابر قوانین شفافیت پیشنهادی اتحادیه اروپا