تعداد قراردادهای هوشمند شبکه کاردانو از 2000 عبور کرد