افزودن برنامه پرداخت‌ Strike برای بازرگانان Shopify