صحبت‌های عضو هیئت اجرایی ECB در مورد وضعیت فعلی CBDC یورو