هشدار بانک آمریکا در مورد شوک رکود اقتصادی و عملکرد بهتر کریپتو از سهام