بازگشت نهنگ‌های برتر $ADA به بزرگترین درصد عرضه در دو سال اخیر