آخرین اطلاعیه صادر شده از انجمن‌های نظارتی و تجاری مستقر در چین درمورد NFTها