افزودن گزینه‌های نگهداری برای DAOها و DeFi توسط MetaMask