اجرای کارمزد 50 درصدی از فروش NFT Coke’s Metaverse توسط متا