ین دیجیتال برای دستیابی به نرخ بهره منفی استفاده نخواهد شد