اضافه شدن ارزهای دیجیتال به برنامه درسی دانشگاه‌های برتر جهان