ترکیدن حباب ‌NFTها طبق نظر نویسنده کتاب مشهور «قوی سیاه»