انتظار تریدرهای Cardano برای افزایش قیمت با غلبه بر فشار فروش