درخواست هماهنگی جهانی در ارزهای دیجیتال توسط مسئول اتحادیه اروپا