رد شایعات درمورد ضررهای بازار توسط مدیران شبکه سلسیوس