کمک میلیاردی بنیانگذار اتریوم برای پیشگیری از کرونا