انتظار شفافیت بیشتر مدیرعامل بایننس از جامعه Terra