قبول پرداخت شیبا، دوج‌کوین و چند ارز دیگه در هزاران رستوران