Web3 ،NFTs ،Metaverse: ابزارهایی برای آینده‌ای غیرمتمرکز