رکوردشکنی ورودی محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر الگورند