فروخته شدن عکس بازیگر جنجالی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان