ادعای جدید ایلان ماسک: توئیتر را برای آمبر هرد خریدم!