توافق در مورد مقررات ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا