سخنرانی بنیانگذار کاردانو در کمیته کشاورزی کنگره ایالات متحده