حرکت به سوی تمرکز زدایی کامل با مدل جدید حکمرانی توسط Polkadot