اتریوم 2.0
اتریوم 2.0 چیست؟
اتریوم 2.0 یک ارتقا اساسی در شبکه عمومی فعلیاتریوم است که برای سرعت بخشیدن به استفاده ازاتریوم با بهبود عملکرد آن طراحی شده است.تاریخچه اتریوم  2.0 اتریوم 2.0 ایده جدیدی در جامعهاتریوم نیست. تغییر در مکانیسم اجماع اتریومبرایرفع محدودیت‌های بلاکچین اثبات کار از زمان پیدایش بلاکچین وجود داشته است. پس از راه...