دلار دیجیتال
جانشین فرماندار فدرال، نمی‌تواند آینده را بدون دلار دیجیتال تصور کند.
لائل برینارد، جانشین فرماندار فدرال، با اشارهبه دلایل متعددی برای ایجاد نسخه دیجیتال دلار آمریکا، تاکید کرد که نداشتن آن به آیندهای پایدار منجر نمی شود. این مقام بانک مرکزی معتقد است که یک دلار دیجیتال، هم کاربردهایبین المللی دارد و هم داخلی.لائل برینارد، عضو شورای حکام فدرال ایالات متحده،با سایر...