فورک دائو
اتریوم چیست؟
اتریوم یک سیستم غیرمتمرکز است، به این معنی کهتوسط هیچ نهاد حاکمی کنترل نمی‌شود. اکثریت مطلق خدمات، مشاغل و شرکت‌های آنلاینبر اساس یک سیستم متمرکز حاکم ساخته شده‌اند. این روش صدها سال مورد استفاده قرارگرفته، و گرچه تاریخ بارها و بارها ثابت کرد که دارای نقص است، اما تا وقتی طرفینبه یکدیگر اعتماد نکنند،...